ბალეტი > პრესა > მოსაზღვრე სხეულთა უსაზღვრო დეკონსტრუქციამოსაზღვრე სხეულთა უსაზღვრო დეკონსტრუქცია

მოსაზღვრე სხეულთა  უსაზღვრო დეკონსტრუქცია
დავით ბუხრიკიძე, ლიბერალი, 29 ივნისი, 2017 

http://liberali.ge/articles/view/30172/mosazghvre-skheulta-usazghvro-dekonstruqtsia